ביצוע קו תקשורת

ליצירת קשר:

התקנת נקודת תקשורת מסוג RJ-45, פריסת כבל תקשורת מארון התקשורת לכיתת לימוד (~25m)

כולל חיווט לפנל הגישור שבארון התקשורת